اخبار

مناقصه
شرکت آزمون جاده ای خودرو (IPGC ) در نظر دارد اجرای عملیات روسازی جاده تست عملکردی خودرو شامل لایه های زیر اساس، اساس، آسفالت و سایر کارهای مربوطه و باقیمانده جاده آزمون عملکردی (PFT ) را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. خلاصه موضوع مناقصه عبارت ...
1396/12/13 12:29:50